องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]15
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]20
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]18
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]22
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]31
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]27
7 แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]45
8 แผน ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]39
9 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]37
10 แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]39
11 แผน ศปถ.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]42
12 แผนปฎิบัติการงานป้องกัน อบต.โพนทอง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]42
13 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]53
14 แบบ ผ.02 (พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ก.ย. 2564 ]10
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ก.ย. 2564 ]57
16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ ตัวชี้วัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]59
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.01) [ 10 ส.ค. 2564 ]44
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ผ.01) [ 10 ส.ค. 2564 ]46
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 7 เม.ย. 2564 ]139
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (ผ.01) [ 7 เม.ย. 2564 ]57
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 10 มิ.ย. 2563 ]144
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (ผ.01) [ 10 มิ.ย. 2563 ]49
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 ก.พ. 2563 ]145
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ผ.01) [ 20 ก.พ. 2563 ]38
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ผ.01) [ 20 ก.พ. 2563 ]50
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 ม.ค. 2563 ]42
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ผ.01) [ 4 ก.ค. 2562 ]48
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]218
29 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 15 พ.ค. 2562 ]237
30 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 13 พ.ค. 2562 ]180
31 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 11 มี.ค. 2562 ]192
32 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 11 มี.ค. 2562 ]186
33 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 1 พ.ค. 2561 ]192
34 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 9 ก.พ. 2561 ]207
35 แผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 29 ก.ย. 2560 ]218
36 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) [ 30 ก.ย. 2559 ]199
37 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) [ 30 ก.ย. 2558 ]208
38 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2558 ]195
39 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 11 ก.พ. 2558 ]198
40 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 30 มิ.ย. 2557 ]208