องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
รายงานกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]105
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 8 ต.ค. 2564 ]102
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รอบ 6 เดือน [ 3 พ.ค. 2564 ]203
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รอบ 12 เดือน [ 3 พ.ค. 2564 ]166
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 3 พ.ค. 2564 ]170
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ม.ค. 2564 ]105
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]93
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]136
9 มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]97
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]93
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]145
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]127
13 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน รณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]102