องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ก.ย. 2565 ]224
2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 20 พ.ค. 2565 ]222
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 20 พ.ค. 2565 ]226
4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 20 พ.ค. 2565 ]205
5 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 พ.ค. 2565 ]221
6 การแจ้งถมดิน [ 20 พ.ค. 2565 ]206
7 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 พ.ค. 2565 ]205
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 พ.ค. 2565 ]217
9 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 พ.ค. 2565 ]187
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 18 ก.พ. 2565 ]215
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 ก.พ. 2565 ]209
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 18 ก.พ. 2565 ]203
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 18 ก.พ. 2565 ]253
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 18 ก.พ. 2565 ]203
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 18 ก.พ. 2565 ]258
16 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 18 ก.พ. 2565 ]241
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 18 ก.พ. 2565 ]248
18 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 18 ก.พ. 2565 ]264
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 18 ก.พ. 2565 ]206
20 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 18 ก.พ. 2565 ]249
 
หน้า 1|2