องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 16 พ.ย. 2561 ]172
2 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 16 พ.ย. 2561 ]171
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 16 พ.ย. 2561 ]175
4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 16 พ.ย. 2561 ]169
5 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 16 พ.ย. 2561 ]176
6 การแจ้งถมดิน [ 16 พ.ย. 2561 ]163
7 การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 16 พ.ย. 2561 ]170
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 16 พ.ย. 2561 ]167
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 16 พ.ย. 2561 ]166
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 พ.ย. 2561 ]171
11 การรับชำระภาษีป้าย [ 16 พ.ย. 2561 ]162
12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 16 พ.ย. 2561 ]207
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 16 พ.ย. 2561 ]163
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 16 พ.ย. 2561 ]199
15 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 16 พ.ย. 2561 ]194
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 16 พ.ย. 2561 ]197
17 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 16 พ.ย. 2561 ]212
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 16 พ.ย. 2561 ]166
19 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 16 พ.ย. 2561 ]198
20 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 16 พ.ย. 2561 ]199
 
หน้า 1|2