องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดทำ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

2. การใช้บริการและระบบ E-Service

3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

4. กระบวนการกำกับดูแลใช้ทรัพย์สินของราชการ

5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

6. กระบวนการควบคุม  ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     เอกสารประกอบ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง