องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดที่ 10 เรื่อง การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี” ที่แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง