องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
                การคมนาคม
                - สภาพถนนที่ใช้สัญจร ไป – มา มีลักษณะเป็นถนนลูกรังพื้นผิวจราจรขรุขระเป็นหลุม เป็นบ่อ เส้นทางที่สะดวก คือ จาก อบต.โพนทอง ตรงไปตามถนนหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ – ของแก่น)       จนถึงอำเภอสีดา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร   
               การโทรคมนาคม
                              - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                       จำนวน       9    แห่ง 
              - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                              จำนวน      -    แห่ง
                              - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                                จำนวน      -    แห่ง
                การไฟฟ้า
                              - ไฟฟ้าเข้าถึง 7 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด   526 ครัวเรือน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
                             - ลำน้ำ , ลำห้วย                                            จำนวน                                   2             แห่ง
                             - บึง หนอง และอื่น ๆ                                 จำนวน                                 16            สาย
          
            แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                             - ฝาย                                                  จำนวน 13 แห่ง                                             - บ่อน้ำตื้น       จำนวน 51 แห่ง
                             - บ่อบาดาล                                        จำนวน 5 แห่ง                                              - ประปา          จำนวน 6 แห่ง
                             - บ่อโยก                                             จำนวน 3 แห่ง                                              - สระน้ำ           จำนวน 30 แห่ง
                             - ฝาย / ทำนบ / พนังกั้นน้ำ            จำนวน 12 แห่ง                                            - อื่น ๆ (ระบุ)………….แห่ง
                
                 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                               - ทรัพยากรดิน
                ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และบางแห่งเป็นดินเค็ม มีศักยภาพปานกลางต้องปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบางแห่ง
                                - ทรัพยากรน้ำ
                                                ในเขตพื้นที่มีแหล่งน้ำ ดังนี้
                                                1. ลำห้วยยางยาวประมาณ   39 กิโลเมตร
                                                2. ลำห้วยแยะยาวประมาณ 32 กิโลเมตร
                              - ทรัพยากรป่าไม้
                                                - มีเบาบางมาก