องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
                - โรงเรียนประถมศึกษา                   จำนวน   3   แห่ง
                - ที่อ่านหนังสือพิมพ์                        จำนวน   7   แห่ง
                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          จำนวน   3   แห่ง
สถาบันและองค์การทางศาสนา
                - วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน   10 แห่ง
สาธารณสุข
                - สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง อัตราการใช้ส้วม ร้อยละ 97
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                - สถานีตำรวจ                     -              แห่ง
                - สถานดับเพลิง                 -              แห่ง