องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

                    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป       และค้าขาย รายได้เฉลี่ยของประชากร แยกตามรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้
หมู่ที่
บ้าน
รายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อปี (บาท )
4
มะค่า
24,333
5
หนองโน
23,720
6
หนองหว้า
24,830
7
แท่น
23,050
8
ใต้
23,000
9
โพนทอง
25,800
10
หนองพลวง
24,524
เฉลี่ยรายได้ ต่อคน ต่อปี ของคนในพื้นที่
24,000
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                - ปั้มน้ำมันจำนวน 3 แห่ง          
- โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 19 แห่ง                           
- ร้านค้า จำนวน 27 แห่ง
การศึกษา
                - โรงเรียนประถมศึกษา                   จำนวน   3   แห่ง
                - ที่อ่านหนังสือพิมพ์                        จำนวน   7   แห่ง
                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          จำนวน   3   แห่ง
สถาบันและองค์การทางศาสนา
                - วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน   10 แห่ง
สาธารณสุข
                - สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง อัตราการใช้ส้วม ร้อยละ 97
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                - สถานีตำรวจ                     -              แห่ง
                - สถานดับเพลิง                 -              แห่ง