องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
                                ทำเลที่ตั้งตำบล     ตำบลโพนทองเป็น 1 ใน 5 ตำบล ในเขตอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่ติดอยู่กับท้องถิ่นใกล้เคียง 5 ส่วน คือ เทศบาลตำบลสีดา , ตำบลโนนประดู่ , ตำบลสามเมือง , ตำบลวังหิน , ตำบลกระทุ่มราย   ดังนี้
                                ทิศเหนือ                               จรด                     เทศบาลตำบลสีดา และตำบลสามเมือง
                                ทิศตะวันออก                       จรด                    ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
                                ทิศใต้                                      จรด                   ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง
                                ทิศตะวันตก                          จรด                    ตำบลโนนประดู่
                                เนื้อที่        ตำบลโพนทอง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ   22,375 ไร่   หรือ 35.8 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครอง   องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประมาณ 12,546 ไร่ หรือ 20.07 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
                                             จำนวนเนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็นรายหมู่บ้าน
หมู่ที่
บ้าน
เนื้อที่
อันดับ
2
บ้านลิงส่อง
545
8
4
บ้านมะค่า
2,430
3
5
บ้านหนองโน
605
7
6
บ้านหนองหว้า
1,420
5
7
บ้านแท่น
2,475
2
8
บ้านใต้
825
6
9
บ้านโพนทอง
1,715
4
10
บ้านหนองพลวง
2,531
1