องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"โครงสร้างพื้นฐานสะดวก คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีร่วมคิดร่วมทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"พันธกิจ


พันธกิจหลัก (Mission)
1. การพัฒนาโครงสร้้างพื้นฐาน เช่น ถนน  ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำให้ได้รับความสะดวกสบายเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต และส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ
6. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาในชุมชน

7. ชุมชนมีระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางธรรมาภิบาล