องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

      ประวัติความเป็นมา
                  จากคำบอกเล่าของปู่ ย่า ตา ยาย เล่าว่า เหตุที่ได้ชื่อว่า “ โพนทอง ” นั้น แต่ก่อนพื้นที่ดั้งเดิมคือ บ้านโพนทองในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นเต็มไปหมด โดยเฉพาะต้นไผ่ ประกอบกับที่ตั้งอยู่บนเนินสูง ผู้เฒ่า ผู้แก่ เรียกว่า “ โพน ”   และมีถนนที่จะขึ้นสู่ภาคอีสานตัดผ่านทำให้เป็นแหล่งติดต่อค้าขาย หมู่บ้านมีการพัฒนาความเจริญมาเป็นลำดับ และเพื่อเป็นศิริมงคล จึงเรียนชื่อว่า “ โพนทอง ”  ในปัจจุบัน โดยใช้ชื่อตำบลจากบ้านโพนทอง   เป็นตำบล
                  ตำบลโพนทองแยกมาจากตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ และปัจจุบันได้แยกออกเป็นตำบลโนนประดู่ อีกตำบลหนึ่ง ขึ้นกับกิ่งอำเภอสีดา โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เมื่อปี พ.ศ. 2540