องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม

 
นางกรรณิกา  สีสังข์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 นางนันท์นภัส ปะมะคัง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ