องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายสุทิน  พลเมืองดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
จ่าเอกวีรชาติ  ชอบการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน