องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวพินณพัชศ์  แก้วกัลยพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 นางสาวเรณู  สนนอก
นางสาวยุวดี  ไพรเขียว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางกฤติยาภรณ์  สุขฑีฆะ นางสาววิจิตรา เสาร์ยงค์
ครู คศ.2
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
   

นางมิรันตี  คนชาญ นางสาวนิศารัตน์  สงนอก
ครู คศ.1
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่า
   
นางเนตรนรินทร์  นิธิวรรธนันท์ นางสาวศิริวรรณ  ผ่อนนอก
ครู คศ.1
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง