องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
กองช่าง

 กองช่าง
 
นายลิขิต  ประยูรสงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
นายช่างโยธา
 

 

นางสาวบุปผา  ประจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ว่าง 

 คนงาน