องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
กองช่าง

 กองช่าง
 
นายลิขิต  ประยูรสงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 
 

 
 
(ว่าง)

นายช่างโยธา
 

 

นางสาวบุปผา  ประจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


ว่าง 

 คนงาน