องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
กองคลัง

 กองคลัง
 

นางสุเนตร  ประยูรสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวสมพาน  เสมาเพ็ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวละออง  ทองนอก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวสุกัญญา  จ้ายนอก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
ว่าง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี