องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.

 
สำนักปลัด อบต.
 
นางพิมพ์ณดา  พืชมาก
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

(ว่าง)
นางสาวนงค์ฤทธิ์  ดีสวน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
 
สิบเอกเจษฎา  ศรีศิลา
นายทรงกรด  มากขำ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นายเหมือน  แก้วดอนรี นายวสันต์  พานิชย์
นายธวัช  สมคิด
พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง คนงาน