องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 
 
นายลิขิต   ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

เบอร์โทรศัพท์ 093-547-4449
 
 
นางพิมพ์ณดา   พืชมาก นางสุเนตร   ประยูรสิงห์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 099-359-6562

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 084-474-0636
   

นายลิขิต   ประยูรสิงห์ นางสาวพินณพัชศ์  แก้วกัลยพัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 093-547-4449

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 061-521-0828
 

นายสุทิน   พลเมืองดี นางกรรณิกา   สีสังข์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 061-127-1677

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรศัพท์ 061-741-0613