องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสุรพล  สอนใต้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โทร.093-414-6341

นางลูกชิ้น   พิมพ์อุบล นางสาวชนิดา  แก้วกุดั่น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โทร.086-247-6933 โทร.094-297-2491
นายเอี่ยม  คนชาญ
นางสาวเสาวรส  หาญณรงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร.064-527-4710
โทร.084-474-9760


นายชวลิต  คนชาญ นายวิชัย  นากุดนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร.087-963-3208
โทร.065-051-6882
 

  นายสุรพล  สอนใต้ นางสาวชนิดา  แก้วกุดั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร.093-414-6341 โทร.094-297-2491

นางลูกชิ้น   พิมพ์อุบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.086-247-6933