องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567


องต์การบริหารส่วนตำบลโพนทองดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   โพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2567  เพื่อพิจารณาขอเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 , พิจารณาขอความเห็นชอบการทำกิจกรรมนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  กระทุ่มราย , พิจารณาเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และปรึกษาหารือ ข้อราชการ ต่าง ๆ

2024-05-15
2024-05-13
2024-04-30
2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06