องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2567  เพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 , การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น , การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น และปรึกษาหารือ ข้อราชการ ต่าง ๆ   

2024-05-15
2024-05-13
2024-04-30
2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06