องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567


ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายวรากร  เขียนนอก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  ผู้อำนวยการกองทุกกอง  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ขึ้น โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1. ชี้แจงข้อสั่งการของนายอำเภอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอสีดา ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  ผู้อำนวยการกองทุกกอง  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู  พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทราบ

2. กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts  โดยมีสัติถุประสงคฺ์เพื่อเสริมสร้างและส้งเสริมความรู้ความเข้าใจด้่านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

3. ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทกุวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26