องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายไป่ -  ลำห้วยแยะ บ้านใต้  หมู่ที่ 8


วันที่  9 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายไป่ -  ลำห้วยแยะ บ้านใต้  หมู่ที่ 8  ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  16/2566  ลงวันที่  1 มิถุนายน  2566

2023-11-16
2023-11-07
2023-10-12
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-08
2023-08-17
2023-08-11