องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


วันที่  6  มิถุนายน  2566  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงประปา -  คลองอีสานเขียว  บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6


วันที่  6  มิถุนายน  2566 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงประปา -  คลองอีสานเขียว  บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่  11/2566 ลงวันที่  30  มีนาคม  2566

2023-11-16
2023-11-07
2023-10-12
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-18
2023-09-08
2023-08-17
2023-08-11