องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี 2566 ประชาคมระดับหมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  นำโดยนายวรากร  เขียนนอก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ระหว่างวันที่ 6-8  กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07