องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการครูพระสอน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินกิจกรรมโครงการครูพระสอน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2565

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07