องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อปท.ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อปท.ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565

นำโดย

นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

นางสาวสาลินี บุดดาวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเกียรติชัย ช่างปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปราณี สมนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธีรพล นิธิปรีชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

นายสุรพล สอนใต้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

วิทยากรโดย

นางภัทรธิชา เครือมา ท้องถิ่นอำเภอสีดา

ให้ความรู้

- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

- ระเบียบข้อบังคับต่างๆ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26