วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวหินคลุกจากศาลปู่ตา-นานายเหมือน แก้วดอนรี บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวหินคลุกจากสามแยกหนองโน - สามแยกหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีสมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกสายบ้านนางไข่ กล้าหาญ - นานายชาญชัย โต๊ะไธสง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวหินคลุกจากถนนหมายเลข 202 - นานางสาวนัยนา บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายแสงดาว โง่นสูงเนิน - ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดเก่า-ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
จ้างขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมประตูของ ศพด.หนองพลวง หมู่ที่ 10 และซ่อมแซมมุ้งลวด ศพด.อบต.โพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตื้น จากบ้านนางแป้น - สามแยกโรงสีชุมชน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง