วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อัวัสดุสำนักงานประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำน้กงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณสามแยกบ้านนางแต้ว มาลาทอง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนถนน คสล.จากบ้านนายวิสิทธิ์ กล้าหาญ - สามแยกบ้านนายบุญยก กล้าหาญ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยบ้านนายจันทร์ และซอยบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านนางวน - สระหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากสามแยกไปบ้านตาลาด บ้านแท่น หมู่ที่ 7 และซ่อมแซมถนนถนนชำรุดเสียหายทางไปวัดป่านาเจริญ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองหนองพลวง - ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง